Учредена на 26 юни 2010 година в град София

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АПТЕЧНА КАМАРА”

Ние, учредителите на Сдружение „Национална аптечна камара”, в стремежа си да обединим в едно морала и отговорността си пред нашите деца, като заявяваме преклонението си пред всеотдайността на нашите предшественици – българските фармацевти от Възраждането до днес; като приемаме етичността за основополагаща добродетел при практикуването на фармацевтичното изкуство; ръководени от принципа, че опазването на здравето и достойнството на нашите пациенти е най-важно за нас; като се стремим с личния си пример да изградим доверие в обществото към нашата хуманна професия и в качеството си на правоприемници на Българския фармацевтичен кондиционерен съюз, провъзгласяваме своята решимост да създадем действена и значима организация на обществено-отговорните икономически субекти в аптечната дейност в България.

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.

(1) Сдружение „Национална аптечна камара” (наричано по-нататък в текста за краткост: КАМАРАТА) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. КАМАРАТА извършва своята дейност в частна полза на своите членове, въз основа на този устав, в изпълнение на решенията на органите й за управление и при спазване на законите на Република България.

(2) КАМАРАТА е отделно от членовете си юридическо лице и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на КАМАРАТА не отговарят лично за нейните задължения.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2.

(1) Сдружението осъществява дейността си под наименованието „Национална аптечна камара”, което може допълнително да се изписва и на латиница “National Pharmaceutical Chamber”.

(2) Всяко писмено изявление от името на КАМАРАТА съдържа нейното наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

ІІІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.3.

(1) КАМАРАТА изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от Председателя си или специално упълномощени лица – Координатори на проекти.

(2) По съдебни спорове между КАМАРАТА и нейните органи, тя може да се представлява и от избрани от Общото събрание едно или няколко лица.

ІV. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл.4.

(1) Седалището на КАМАРАТА е в град Бургас.

(2) Адресът на управление на КАМАРАТА е област Бургас, община Бургас, град Бургас, ул. Генерал Гурко №7 „б” ет.1

V. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
Чл.5. КАМАРАТА не е ограничена със срок.
VІ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Чл.6. КАМАРАТА осъществява дейност в частна полза, съгласно действащото българско законодателство и разпоредбите на този Устав.
VІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.7. Основни цели на КАМАРАТА са:
Чл.8. Средствата за постигане на целите на КАМАРАТА са:
Чл.9. Предметът на дейност на КАМАРАТА обхваща всички незабранени от закона дейности в областта на фармацевтичната практика, фармацевтичното образование и наука, бизнеса, включително осъществяването на допълнителна стопанска дейност, свързана с целите и задачите й, както следва: