Учредена на 26 юни 2010 година в град София

Условия за ползване

Тези Условия за ползване имат за цел да регламентират отношенията с потребителите, които ползват предоставяната в сайта на Национална аптечна камара информация.
Използването, посещението или достъпването на която и да е страница от сайта на Националната аптечна камара означава, че приемате и се съгласявате с настоящите Условия за ползване.
Потребителите на сайта на Национална аптечна камара се считат за уведомени в случай на промяна в тези Условия за ползване, ако същите са били актуализирани и публикувани на сайта http://nphc-bg.eu. Националната аптечна камара си запазва правото да променя и обновява настоящите Условия за ползване.
Потребителят се задължава да информира администраторите на сайта на Национална аптечна камара за всички възникнали щети, загуби и отговорности, възникнали от тези Условия за ползване. За целта може да използва електронна поща office(at)nphc-bg.eu
Използването на каквато и да било информация или услуга от сайта на Национална аптечна камара може да бъде само за собствени нужди и незабранените от законите в Република България цели.
Национална аптечна камара си запазва правото да пуска, добавя или спира услуги и информация на сайта си http://nphc-bg.eu, както и да променя начина за достъп и структурата им.
Администраторите на сайта на Национална аптечна камара се задължават да пазят в тайна персоналната информация, предоставена от потребителите, с изключение на случаите, когато това следва по силата на действащите в Република България законови разпоредби.
С вписването си в раздел "абонамент" се счита, че съответнтият потребител се е съгласил и изрично е предоставил правото на Национална аптечна камара да му изпраща актуална информация, породена от практиката и дейността й.
Националната аптечна камара не носи отговорност за каквито и да е пропуснати ползи, претърпени загуби или други щети, които са причинени на потребител, ползвал информация или услуга от този сайт или в случай на невъзможност да ги ползва.
Национална аптечна камара не носи отговорност във всички случаи на предявени претенции към потребител на сайта от трети лица, които са свързани с ползването на някаква информация или услуга от сайта http://nphc-bg.eu.
В случай на неправомерни действия чрез или към сайта на Национална аптечна камара, същата си запазва правото да използва всички позволени законови мерки за откриване на нарушителите, както и да уведоми компетентните органи. За неправомерни ще се считат и действия, свързани с изпращане на обидни, оклеветяващи или нецензурирани текстове на каквато и да било основа.
Никоя част от сайта http://nphc-bg.eu не може да бъде копирана, модифицирана, продавана, публикувана, предавана или изнасяна без писменото съгласие на собственика на сайта. Те са изключителна собственост на Националната аптечна камара.
Разрешена е употребата на текстове от сайта на Национална аптечна камара при условие, че източникът е цитиран.
Сайтът http://nphc-bg.eu може да съдържа линкове към други страници за чието съдържание, услуги или продукти Национална аптечна камара не е отговорна.
Цялото съдържание на сайта http://nphc-bg.eu има само информационно предназначение и не бива да се приема като основа за вземане на решения или предприемане на действия.
Национална аптечна камара не носи отговорност за вреди, причинени в резултат от посещението или непосещението на какъвто и да било специалист, лечебно или здравно заведение, чиито координати са поместени на сайта http://nphc-bg.eu.
Достъпът до информация на сайта на Национална аптечна камара е безплатен.
За всички неуредени въпроси в настоящите Условия за ползване на сайта на Национална аптечна камара се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателството.
Настоящите Условия за ползване са публикувани на 10 март 2013 година.