Учредена на 26 юни 2010 година в град София

Архив
22.02.2013 г.
На протест
Националната аптечна камара призовава всички фармацевти да излязат на мирен граждански протест в неделя, 24 февруари 2013 година, срещу монополите в обществото! Фармацевтите в аптеките години наред, правителство след правителство, търпят своеволията на мутри, недоучили политици, шофьори, мафиоти на черни лекарствени канали.
Публикуваният проект за Наредба за условията и реда за унищожаване, преработване или използване за други цели на лекарствени продукти е изработен без да е искано становище или участието на експерти на Националната аптечна камара, каквато договореност бе постигната при срещата през месец ноември 2010 година между Предсе-дателя на Националната аптечна камара, маг.фарм. Антон Вълев, и Министъра на здравеопазването, д-р Стефан Константинов...

Да се промени формата на собственост върху здравното заведение-аптека, каквато е тради-цията в страните от Европа...

Националната аптечна камара остро осъжда действията на политическия екип на Министерството на здравеопазването в сферата на лекарство-снабдяването! Едно от пред-изборните обещания на ГЕРБ бе, че като дойде на власт ще въведе етичния модел...
Последно


12.04.2013 г
Споразумение за политическо сътрудничество

Водени от принципите на социално-отговорната държава и добрите традиции на аптечното дело в България и становището на Световната здравна организация, че магистър-фармацевтите са най-достъпните медицински специалисти, като се обединяваме около тезата, че системата от здравни заведения – аптеки играе преимуществено обществено-значима роля за благосъстоянието на гражданите,


Националната аптечна камара (НАК) и Българската социалистическа партия (БСП) се споразумяха в следващия мандат да преследват следните общи цели:


 • Да се прекратят практиките на монопол и олигопол в сферата на лекарствоснабдяването чрез ефективни законови промени;
 • Националната аптечна система да бъде извадена от условията на либералната чисто пазарна икономика и да се създаде среда на социално-значима секторна регулация;
 • Да се създадат икономически предпоставки за равномерното проникване на аптечната мрежа до всички населени места и се гарантира достъпното предоставяне на фармацевтични услуги на гражданите от висококвалифицирани магистър-фармацевти;
 • Да се използва ресурса на магистър-фармацевтите в аптеките и болниците за ефективно намаляване и оптимизиране на разходите за лекарствено лечение на гражданите и на Националната здравноосигурителна каса.

За постигането на тези цели, двете страни обединяват усилията си за прилагане на следните мерки:


 • Съвместно с експерти на НАК, БСП приема да подготви и внесе за приемане ефективна законова забрана за свързаност на лицата-собственици по линията „производител на лекарства-дистрибутор-аптека“ (вертикална интеграция) и по линията „аптека-аптека“ извън максимално-допустимата бариера от четири аптеки на лице (хоризонтална интеграция);
 • Съвместно с НАК, БСП приема да предложи и защити въвеждането на ефективна регулация на аптечната мрежа – аптечна карта с популационни квоти и минимални отстояния, публично-частно партньорство и целево държавно субсидиране за разкриване на аптеки в икономически непривлекателни райони; наказателно преследване и санкциониране на лицата, които по заобиколен начин осъществяват аптечна дейност и ползват думата „аптека“ без да са получили разрешение за това;
 • НАК се ангажира да подкрепи БСП за възвръщане на обществения характер и възстановяване имиджа на Националната здравноосигурителна каса - управление на НЗОК чрез Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет, като се осигури участието на представители на Българския фармацевтичен съюз;
 • НАК и БСП приемат да се разпише в законодателството представителство на Българския фармацевтичен съюз в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти;
 • Съвместно с Българския фармацевтичен съюз и академичната общност, НАК и БСП поемат отговорността да изработят и наложат мерки за въвеждането на клинични фармацевти в болничните заведения, които да оптимизират разходите за лекарствено лечение и да намалят броя на лекарствените инвалидизации;
 • БСП приема да въведе в кратки срокове предложението на НАК предписването на лекарствените продукти да става само по международни непатентни наименования (INN)– за всички рецепти, както и да се въведе електронната рецепта.
 • НАК и БСП застъпват идеята, че контролът върху пригодността на магистър-фармацевтите да полагат фармацевтични грижи ще се прилага от Българския фармацевтичен съюз още при постъпване в съсловната организация.
 • БСП приема държавата да се ангажира с активна информационна медийна кампания, че аптеките не са търговски обекти за лекарства, а здравни заведения, в които лекарства се отпускат по лекарско предписание (рецепти). Гражданите да бъдат стимулирани да посещават лекар и да идват в аптеките с рецепта. НАК се ангажира с експерти по кампанията и разпространение на информацията в аптеките.

За изпълнението на целите и мерките в настоящото споразумение, двете страни имат пълна свобода да се консултират и коалират с други юридически субекти – трети страни – по своя преценка.

За Българската социалистическа партия:

Сергей Станишев

Председател на НС

За Националната аптечна камара:

маг.фарм. Антон Вълев

Председател Подписано на 12 април 2013 година